ثبت نام دوره ترم پنج
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-01-25
تاریخ پایان:
1403-02-17
ساعت شروع:
19:45
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
زهرا صفایی مهر
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-01-26
تاریخ پایان:
1403-02-18
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
18:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-01-28
تاریخ پایان:
1403-02-23
ساعت شروع:
08:45
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-02-26
ساعت شروع:
10:00
ساعت پایان:
11:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-02-26
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
19:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
هومن داورپناه
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-02-31
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-15
تاریخ پایان:
1403-03-07
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
19:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-01
تاریخ پایان:
1403-03-19
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عذرا محمدی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-01
تاریخ پایان:
1403-03-19
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-01
تاریخ پایان:
1403-03-19
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
لیلی فرخ زاد
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-01
تاریخ پایان:
1403-03-19
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-01
تاریخ پایان:
1403-03-19
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-02
تاریخ پایان:
1403-03-20
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شهره خراسانی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-28
ساعت شروع:
9:30
ساعت پایان:
11:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
15:15
ساعت پایان:
17:15
شهریه:
7,800,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا صفایی مهر
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-04
تاریخ پایان:
1403-03-22
ساعت شروع:
19:45
ساعت پایان:
21:45
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-04
تاریخ پایان:
1403-03-22
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-04
تاریخ پایان:
1403-03-22
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
20:15
ساعت پایان:
22:15
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا اکبری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
17:45
ساعت پایان:
19:45
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-06
تاریخ پایان:
1403-03-24
ساعت شروع:
11:15
ساعت پایان:
13:15
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام

ترم پنج در یک نگاه:

آیا انسان ها خشونت و ناراستی را تنها به دیگران اعمال می کنند ؟  "یاما " ( yama) قوانین پایدار جهان هستی

به مرحله آغاز حرکات سطح پیشرفته یوگا خوش آمدید! انجام حرکات پیشرفته و استقامتی توان عضلانی ما را افزایش می دهد. تمرین های  استقامتی موجب بالا رفتن سوخت و ساز در عضلات و دفع رطوبت اضافه و سموم در آن ها می شود و نهایتا حس خوشآیند قدرت را در بدن تجربه خواهید کرد. بنا به توصیه اساتید بزرگ یوگا در انجام آساناهای پیشرفته، عدم خشونت به خویش و پذیرش خود (آنگونه که هستیم) و عدم وابستگی به عادات و الگوهای رفتاری و ....موجب خواهد شد از افراط و آسیب رساندن به بدن در انجام حرکات بر حذر باشیم.

تجربه لذت در هر سطح و فضایی این خطر را به همراه دارد که ما را دچار الگو های رفتاری ثابت و اتومات وار و بدور از آگاهی کند. و نهایتا در ما ایجاد اعتیاد و وابستگی کند و هویتی کاذب به ما دهد که موجب رنج و آسیب های شخصی و جمعی شود . 

یوگا دارای هشت مرحله می باشد که مرحله اول آن   "یاما" (yama) می باشد . یاما از پنچ قانون مهم تشکیل شده است که این قوانین جهانی و همیشگی است. و با رعایت این قوانین ما با جهان هستی احساس هماهنگی بیشتری خواهیم کرد و آسیب کمتری ایجاد خواهیم کرد و به همان میزان شادی و آرامش خواهیم داشت.

پنج قانون یاما :

  • آهیمسا (Ahimsa) : عدم خشونت و بی‌آزاری

  • ساتیا (Satiya) : راستی  یا صداقت داشتن

  • آستیا (Asetia) : دزدی نکردن یا درستکاری

  • برهماچاریا (Brahmacharia): کنترل امیال بخصوص میل جنسی و پاکدامنی

  • آپاریگراها (Aparigraha): عدم وابستگی  

 

برای آشنایی بیشتر با تمرین های عملی این ترم ، روی لینک جلسات کلیک کنید:

تمرینات جلسات